Prismatch på sammenlignelige varer i DanmarkPrismatch på sammenlignelige varer i Danmark
Bestil før kl. 14.00 - så sender vi i dagBestil før kl. 14.00 - så sender vi i dag
Danmarks største udvalg inden for NO DIGDanmarks største udvalg inden for NO DIG
Vi uddanner dig, inden du tager på opgaveVi uddanner dig, inden du tager på opgave

Handelsbetingelser

Juni 2008

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (FB-VVS) “VVS og VA-MATERIEL”

1. Definitioner
VVS og VA-materiel betyder alt sådant udstyr, som faktisk handles mellem parterne.

2. Anvendelsesområde for FB-VVS
Retsforholdet mellem parterne skal bedømmes efter dansk ret med de ændringer, der fremgår af nærværende FB-VVS.
Ved enhver aftale om køb eller salg af VVS-materiel mellem parterne skal FB-VVS anses for vedtaget som grundlag 
for købs- og salgsaftalen. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem en konkret indgået aftale og FB-VVS gælder den
konkret indgåede aftale forud for FB-VVS. 

3. Tegninger, beskrivelser og prøver m.v.
Alle tegninger og tekniske dokumenter til brug ved fremstilling af leverancer eller dele deraf, som overlades køber før 
eller efter aftalens indgåelse, forbliver sælgers ejendom. De må ikke uden dennes tilladelse anvendes til andet end i
forbindelse med brugen og vedligeholdelsen af det leverede VVS-materiel og må ikke af køber kopieres, reproduceres,
overgives til eller på anden måde bringes til uvedkommende tredjemands kundskab. 
På købers forlangende skal sælger vederlagsfrit forsyne ham med et eksemplar af den foreliggende monterings og
driftsinstruktion. 

4. Priser og levering
Priser og betalingsbetingelser fremgår af sælgers til enhver tid gældende prisliste ekskl. moms. Ændringer, der skal 
være specificerede, kan kun gøres gældende pr. den 1. i en måned med mindst 14 dages varsel.
Afgiver sælger skriftligt tilbud, der ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder tilbudet, såfremt accept ikke er kommet 
frem til sælger inden 5 uger fra tilbudets dato.
Leveringsstedet er købers adresse eller den af køber udpegede modtageradresse i Danmark. Eventuel fragt, som køber 
skal betale, hvis ikke andet er aftalt skriftligt, skal altid faktureres denne og ikke betales kontant ved modtagelsen. Det
leverede skal fremgå af en medfølgende følgeseddel. 
Køber har ret til at returnere kurante standard lagervarer som endnu er omfattet af leverandørens garanti efter
forudgående aftale til sælger og har krav på kreditering af købsprisen —20% returneringsfradrag. Specialfremstillede
varer krediteres ikke. Kun nye og ubrugte varer kan returneres. Returvarer må være rene og ubeskadigede.
Fabriksemballerede varer skal sælger kun tage retur i ubrudt original emballage. 
Køber bærer risikoen for varens hændelige undergang under transport fra sælgers plads.

5. Ejendomsforhold
Leverancen forbliver sælgers ejendom indtil betaling er erlagt fuldt ud. Betaling ved check, veksel eller gældsbevis 
anses ikke som betaling, føf fuld indfrielse endeligt har fundet sted.

6. Emballage
Sælger garanterer ikke, at varen ikke kan gå i stykker under transport, men sælger leverer VVS-materiel i en sådan 
emballage, som i almindelighed kræves for at forhindre beskadigelse eller forringelse af leverancen. 
Standardemballage, såsom paller og boxpaller, der er faktureret køber, vil blive godskrevet køber ved returnering til 
sælger uden omkostning for sælger og  i ubeskadiget stand. Engangsemballage refunderes ikke, selv om den eventuelt
faktureres. 
 
7. Forsinket levering
Leveringstider gælder med forbehold af force majeure.
Såfremt sælger vil påberåbe sig force majeure, eller såfremt sælger må indse, at aftalte leveringstider ikke kan 
overholdes, påhviler det sælger ufortøvet at give køber underretning herom.
I tilfælde, hvor force majeure har hindret levering i mere end 4 måneder, har begge parter ret til at hæve handelen og 
kan ikke derudover kræve nogen form for erstatning for hverken direkte eller indirekte tab.

8. Betaling og morarente
Betaling skal, hvis intet andet er aftalt, ske ifølge den på aftaletidspunktet gældende branchekutyme.
Fra forfaldsdatoen er sælger berettiget til morarente svarende til 2 % pr. påbegyndt måned.
Tilskrevne renter forfalder til omgående betaling og betales forud for al anden gæld ved løbende indbetalinger.

9. Mangler, garanti og afhjælpningsret samt begrænsning af ansvar
Sælger er ansvarlig overfor køber i det omfang sælgers leverandør er ansvarlig overfor sælger. Varer der på grund af 
fabrikationsfejl eller materialefejl viser sig ubrugelige inden for en rimelig tid, ombyttes efter foretagen undersøgelse
hos leverandøren, og efter at denne har godkendt reklamationen. Køber er pligtig at tåle afhjælpning. Dog ydes
materialeerstatning kun i samme omfang, som erstatning kan opnås hos leverandøren. Sælger yder ikke godtgørelse for 
udgifter eller skader, som sådanne fejl i øvrigt måtte have forårsaget køberen, medmindre, og da i det omfang, den 
pågældende leverandør erstatter disse
Defekte dele skal på forlangende indsendes fragtfrit til sælger.
Mangler berettiger ikke køber til ophævelse af aftalen, afslag i købesummen, erstatning eller tilbageholdelse af betaling 
for leverede varer. Forandring af eller indgreb i det solgte uden sælgers skriftlige samtykke fritager sælger for enhver
forpligtelse. 

10. Begrænsning af ansvar
Ud over ovenstående har køber ikke andre misligholdelsesbeføjelser, og sælger hæfter således aldrig for f.eks. driftstab, 
avancetab og andet indirekte tab.

11. Produktansvar
For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret. Sælger er dog aldrig ansvarlig for drifts tab, tabt 
arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. Sælger er endvidere ikke ansvarlig for tingskade, idet køber påtager sig
ansvaret herfor. 

12. Byggeleveranceklausul 
Alle leverancer i Danmark leveres i overensstemmelse med nærværende betingelser.

13. Værneting
Alle tvistigheder mellem parterne i anledning af aftalen og alt, som har sammenhæng hermed, afgøres af de almindelig 
danske domstole i henhold til reglerne i retsplejeloven.


Sælger = Lauridsen Rørteknik A/S